Informace pro uchazeče a rodiče - přijímací zkouška


Datum publikování: 22. 5. 2020, 10.58 hodin


Vážení uchazeči, vážení rodiče,

v těchto dnech rozesíláme dopisy s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce a dále s veškerými informacemi týkajícími se této zkoušky. Nejzazší datum odeslání dopisu je 25. 5. 2020. Pozvánku obdrželi zákonní zástupci již prostřednictvím e-mailových adres nebo datových schránek. Pokud jste nám neposkytli mailovou adresu, nebylo možno vám ji předem poslat a musíte vyčkat na doporučený dopis. Prosíme o pečlivé přečtení všech dokumentů.
Veškeré informace můžete získat i z těchto webových stránek.

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání  a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na škole uvedené v přihlášce jako první v pořadí.

Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. 6. 2020, termín náhradní zkoušky na 23. 6. 2020.

Cermat uvolní výsledky přijímacích zkoušek do 15. 6. 2020. Ředitelka školy ukončí hodnocení do jednoho pracovního dne po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce před hlavním vchodem školy a na webových stránkách školy.

Uchazeč, který přichází k jednotné přijímací zkoušce, se musí prokázat dokladem totožnosti obsahujícím fotografii.

Uchazeči, kteří naši školu uvedli v přihlášce jako první v pořadí, budou mít v obálce:

  • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky poskytnutou Cermatem na termín 8. 6. 2020.
    Přidělený kód přijímacího řízení najdete na pozvánce k přijímací zkoušce a je totožný s evidenčním číslem přihlášky.
  • Dodatek obsahující výzvu účastníkům přijímacího řízení
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (1. kolo), stanovená ředitelkou školy s informací o  počtu přijímaných uchazečů
  • Organizační pokyny školy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
  • Čestné prohlášení, které vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče a které bude uchazeč odevzdávat při příchodu do budovy školy
  • Zvláštní upozornění

Uchazeči, kteří naši školu uvedli v přihlášce jako druhou v pořadí, budou mít v obálce:

 

Cizinci, kteří podali žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka v souladu s §20, odst. 4) zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon, a u jejichž žádosti bylo vyhověno, obdrží v dopise ještě pozvánku k ústnímu pohovoru, kterým si škola ověří znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání; tento pohovor se koná dne 8. 6. 2020 od 14:00 učebně č. 103 v budově školy.

Poznámka pro uchazeče konající přijímací zkoušku:

Na přijímací zkoušku budete přicházet v časech určených v organizačních pokynech. Škola vymezila čas příchodu pro žáky z rizikových skupin a pro ostatní žáky, kteří do rizikových skupin nespadají. Škola nebude tuto skutečnost nikterak jednotlivě zjišťovat. Pokud dorazíte v čase vymezeném pro uchazeče z rizikových skupin, bude k vám takto přistupováno a škola nebude vaše rozhodnutí nijak zkoumat ani rozporovat. Pokud dorazíte v čase pro ostatní žáky, budeme vás automaticky brát jako ty, kteří nespadají do rizikové skupiny. Z organizačních důvodů vás žádáme o dodržení času příchodu do školy pro jednotlivé skupiny.
Zobrazit všechny novinky